8 квітня 2015 р.

Готуємося до ДПАПрочитать другие публикации на Calaméo
Питання для розгорнутої відповіді
1.Яка роль І. Котляревського в розвитку нової української літератури?
2. Яких настанов Т. Шевченка, на вашу думку, треба дотримуватися
українцям XXI ст.?
3. Чому поему І. Котляревського «Енеїда» називають «енциклопедією народного життя»?
4. Які риси характеру Наталки Полтавки з однойменної п’єси І. Кот-
ляревського вам сподобалися найбільше? Чим саме?
5. За які якості можна вважати Кирила Тура уособленням найкращих рис українського козацтва? (За романом П. Куліша «Чорна рада»).
6.Поясніть значення вислову «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь…» ( Т.Шевченко)
7. Визначте жанр «Слова о полку Ігоревім...»  і доведіть свою думку.
8. . Висловіть свої міркування щодо актуальності в наш час головної думки повісті «Маруся» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка.
9. Розкрийте особливості художнього стилю Ю. Федьковича-прозаїка на прикладі твору «Три як рідні брати».
10. Дайте критичну оцінку драмі «Назар Стодоля» Т.Г.Шевченка.
Питання для самостійного опрацювання
1. Історичними джерелами «Чорної ради» П. Куліша були твори …
2. Іван Величковський є автором збірки …
3. Справжнє прізвище Марка Вовчка …
4. До весільних належать пісні (запишіть не менше двох) …
5. У Галичині М. Шашкевич, І. Вагилевич і Я. Головацький заснували
гурток …
6. Жіночій долі Т. Шевченко присвятив твори (запишіть не менше
трьох)…
7. До жанру балади належать народні твори (запишіть 2–3 назви)…
8. Члени галицького гуртка «Руська трійця» були авторами альманаху…
9. Пісня служить одним із засобів розкриття характеру героїв у творі
(запишіть назву й автора) …
10. «Чорна рада» П. Куліша за жанровим різновидом – це …
11. Основними етапами весілля є …
12.  Ідею «спорідненої праці» Г. Сковорода розвиває у творі …
13. Ідея твору «Гайдамаки» Т. Шевченка –
14. У ранній творчості Т. Шевченка переважають стильові ознаки
літературного напряму …
15. Ідея «Енеїди» І. Котляревського –
16. Найдавніша датована рукописна пам’ятка Київської Русі – це …
17. Корсунь, Канів, Чигирин, Черкаси, Умань – це місце дії у творі …
18. Мотив подорожі, картини України, Сибіру й Петербурга, побудовані
на контрасті, – це елементи композиції твору Т. Шевченка …
19.  Полемічні твори в XVI–XVII ст. писав мислитель, богослов, полеміст…
20. Якову де Бальмену Т. Шевченко присвятив твір …
21.  Батьком української прози, одним з перших у Європі «творців людової
повісті» І. Франко назвав …
22. Материнський подвиг як спокута своєї вини перед дитиною – це
тема твору Т. Шевченка …
23. Авторами козацьких літописів були (запишіть не менше трьох) …
24. Нерівнонаголошений неримований вірш називається …
25.  Гостре висміювання російського імперського режиму, викриття його
антинародної суті є у творах Т. Шевченка (запишіть не менше двох)…
26. Твір «Енеїда» І. Котляревського складається з  …  розділів.
27. Великий епічний твір, у якому відображено конкретну історичну
добу, певні історичні події та реальних історичних героїв, – це …
28. Державно-політичний авантюризм уособлює у творі «Чорна рада»
П. Куліша …
29. Як називаються тропи: кінь вороний, біле личко, молода дівчина,
карі оченята?
30. Невелика за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку
виконували між актами великого драматичного твору, – це…
31. Розв’язкою в історичній сюжетній лінії роману П. Куліша «Чорна
рада» є епізод …
32. Зразком українського сентименталізму є твір …
33. «Енеїду» І. Котляревського написано на основі сюжету твору ..
34.  Найдавнішою рукописною пам’яткою Київської Русі є…
35. Мораль у байках Г. Сковороди має назву…
36. Вірші, написані Т. Шевченком під час слідства у справі Кирило-
Мефодіївського братства, увійшли до циклу  37.  Твір «Наталка Полтавка» І. Котляревського розпочинається з пісні …
38. За авторським визначенням, твір І. Котляревського «Наталка Полтавка»
за жанром – це …
39. Невеличка за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку
виконували між актами великого драматичного твору, – це …
40. В образах Зевса, Еола, Нептуна, Венери, Юнони І. Котляревський
Засуджує …

Немає коментарів:

Дописати коментар